Životné prostredie

Ekologické hľadisko pri rozhodovaní o použití odpadov z výroby by malo byť prvoradé. Prednosti recyklácie sú nepochybné. Opätovným využívaním odpadov sa zníži ich množstvo a tým aj znečisťovanie životného prostredia.  Recyklácia má svoje nepopierateľné výhody v tom, že priamo prispieva k udržateľnému rozvoju.

Druhotné suroviny sú energeticky úspornejšie, pretože ich netreba dopravovať z veľkých vzdialeností, ako napríklad ropu, alebo ich netreba tak prácne získavať v čistom stave, ako napríklad hliník z bauxitu. Okrem energie sú procesy recyklácie šetrnejšie aj voči životnému prostrediu, keďže často krát menej znečisťujú ovzdušie a vody.

Tabuľka uvádza prehľad energetických úspor pri výrobe najpoužívanejších surovín:

 Materiál Energetická úspora
Oceľ 74%
Hliník 95%
Meď 85%
Olovo 65%
Papier 64%
Plasty 80%