Druhotné suroviny

Základnou činnosťou spoločnosti FRADEX recycling s.r.o. je obchodovanie, zber, triedenie a spracovanie druhotných surovín od fyzických a právnických osôb.

Spracovávame a recyklujeme všetky odpady zo železných kovov, neželezných kovov, papiera a kartónu za použitia moderných technológií a rozsiahleho technického zázemia. Flexibilitou a odbornosťou našich služieb poskytovaných v rámci nakladania s druhotnými surovinami sme dosiahli stabilné postavenie na tuzemskom, ale aj európskom trhu. Upravené odpady sa ďalej využívajú ako vstupná surovina, čím sa podstatne znižuje spotreba primárnych vstupných surovín, čo následne šetrí životné prostredie. V súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva SR disponujeme všetkými potrebnými oprávneniami a povoleniami na nakladanie s odpadom.

Otvoriť galériu

Ďalšie služby