GDPR

Dokumentácia o ochrane osobných údajov GDPR prevádzkovateľa FRADEX recycling s.r.o.
Továrenská 3682/47,
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 46315 870

Zast. Mgr. Denis Francík, konateľ

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „nariadenie“, „GDPR“)aZÁKONA 18/2018 Z. z. z 29. novembra 2017o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“).Dokumentácia bola vypracovaná na základe údajov poskytnutých prevádzkovateľom.Táto dokumentácia je dielom vzmysle zákona č. 618/2003 oautorskom práve aprávach súvisiacich sautorským právom (autorský zákon) aje zakázané použiť toto dielo, prípadne jeho časť bez súhlasu spracovateľa.

Dokumentácia o ochrane osobných údajov GDPR prevádzkovateľa FRADEX recycling