Životné prostredie

Ekologické hľadisko pri rozhodovaní o použití odpadov z výroby by malo byť prvoradé. Prednosti recyklácie sú nepochybné. Opätovným využívaním odpadov sa zníži ich množstvo a tým aj znečisťovanie životného prostredia. Recyklácia má svoje nepopierateľné výhody v tom, že priamo prispieva k udržateľnému rozvoju.

Druhotné suroviny sú energeticky úspornejšie, pretože ich netreba dopravovať z veľkých vzdialeností, ako napríklad ropu. Prípadne ich netreba tak prácne získavať v čistom stave, ako napríklad hliník z bauxitu. Okrem energie sú procesy recyklácie šetrnejšie aj voči životnému prostrediu, keďže často krát menej znečisťujú ovzdušie a vody.

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia

Rozhodnutie - súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Tabuľka uvádza prehľad energetických úspor pri výrobe najpoužívanejších surovín:

Materiál Energetická úspornosť
Oceľ 74 %
Hliník 95 %
Meď 85 %
Olovo 65 %
Papier 64 %
Plasty 80 %